Ursula Kaufmann

  • 1130/20849

Home / Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017

Cosmopolis, 22.09.2017,Mandela Wee Wee, Foto Ursula Kaufmann _33A7257.jpg
Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017